Upravljanje z energijo v javnem sektorju 020

Udeležite se brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, kjer boste:

 • seznanjeni s smernicami za upravljanje z energijo v javnem sektorju skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št.52/16);
 • pozornost namenili prepoznavanju in odpravi šibkih točk stavb in sistemov oskrbe z energijo;
 • spoznali potenciale izboljšanja energetske učinkovitosti ter izkoriščanja obnovljivih virov energije.

Predstavili vam bomo izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej.

Brezplačna prijava je obvezna.

 

Ste vedeli? Upravljanje z energijo je sistematsko spremljanje rabe energije na ravni objekta ali odvzemnega mesta, ki omogoča racionalno gospodarjenje z energijo in energetskimi sistemi in s tem pomembno prispeva k doseganju energetskih in podnebnih ciljev ter k zmanjševanju drugih negativnih vplivov na okolje.

Webinar 1: Upravljanje z energijo v javnem sektorju3. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Izvajanje Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo RS)
 • Državna aplikacija izvajanja energetskega knjigovodstva (Tina Žumer, Ministrstvo za infrastrukturo RS)
 • Informiranje uporabnikov, specifične rešitve in primeri dobrih praks (Jože Pustoslemšek, LEAD)
 • Izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo in usmeritve za naprej (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)

O vsebini:

Vse višji stroški energije na eni strani in pritiski na okolje in podnebje kot posledica rabe energije na drugi strani nas spodbujajo, da se osredotočimo na povpraševanje po upravljanju z energijo, zlasti v javnem sektorju. Javni sektor je eden od večjih porabnikov energije v EU in lahko ima zato največ koristi od izboljšane energetske učinkovitosti. Ta dejstva se odražajo v energetski politiki EU, strategijah, ukrepih in direktivah. Tako se področju upravljanja z energijo v javnem sektorju v zadnjih letih namenja posebna pozornost.

Izkušnje kažejo, da je najodločnejši korak za občine pri zniževanju porabe energije uvedba sistematičnega upravljanja z energijo na mestni ravni, z jasno opredeljenimi nalogami in odgovornostmi.

V letu 2016 je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

V okviru webinarja bo predstavljen sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju,  predstavljene bodo obveznosti zavezancev in sistem poročanja z uporabo vzpostavljene državne aplikacije. Pozornost bo namenjena predstavitvi izkušenj dosedanjega upravljanja z energijo, predstavitvi praks in usmeritvam za naprej.

 

Webinar 2: Financiranje, 10. 11. 2020  (med 10.00 in 12.00 uro) 

 • Celovit pristop k energetski sanaciji (Rajko Leban, GOLEA)
 • Finančni in drugi inštrumenti (Rajko Leban, GOLEA)
 • Kombinacija finančnih virov (Rajko Leban, GOLEA)
 • Energetsko pogodbeništvo (ESCO) (Rajko Leban, GOLEA)
 • Praktični primeri ELENA (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)

O vsebini:

Z Nacionalnim Energetskim Podnebnim Načrtom – NEPN smo si postavili visoke cilje, ki so v osnovi določeni na ravni EU in katere mora doseči EU kot celota, na podlagi upoštevanja relevantnih nacionalnih okoliščin ter različnih formul pa smo prišli do nacionalnih ciljev in sicer zmanjšanja emisij za 4% do 2020 glede na 2005 ter za 15% do 2030, izboljšanje URE – Učinkovite Rabe Energije za vsaj 32% do leta 2030 glede na 2007 ter povečanje deleža OVE – Obnovljivih Virov Energije na 25% do 2020 ter na 27% do 2030.

Doseganje teh ciljev je tesno povezano s financiranjem projektov trajnostne energije, trajnostne mobilnosti, prehoda v podnebno nevtralne regije.

V kolikor ob tem upoštevamo dejstvo, da se stopnja sofinanciranja projektov iz kohezijskih sredstev zmanjšuje in kjer je iz prejšnje finančne perspektive na sedanjo le to že padlo  pri celovitih prenovah stavb iz 85% na 40% in se sedaj sicer povečuje do maksimalne vrednosti na z vidika EU direktive na 49%,  je nujna uvedba novih finančnih mehanizmov, kot jih pozna razvita severno-zahodna Evropa. Pri tem  vse večji pomen dobiva energetsko pogodbeništvo, pogodbeno zagotavljanje prihrankov, kot način kako izvesti želeno investicijo ob bistveno manjši stopnji sofinanciranja oziroma ob bistveno nižjem deležu vloženih javnih sredstev.

V predavanju bomo tako predstavili možnosti pridobitve nepovratnih sredstev, možnosti kombinacije virov sredstev ter tudi nove finančne instrumente, tehnično pomoč ELENO ter vse skupaj na koncu podkrepili s praktičnimi primeri.

 

Webinar 3: Energetski pregledi in monitoring, 17. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Energetski pregled: zakonske osnove, metodologija, rezultati, primeri (Staš Kos, LEAG)
 • Analitični del: raba energije in vplivni faktorji stavbe (mikroklimatske razmere, namembnost, porabniki, primeri) (Staš Kos, LEAG)
 • Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavb in izrabo OVE – Cilji, možni ukrepi, posebni primeri (SNES, Spomeniško zaščitene stavbe), primeri (Staš Kos, LEAG)
 • Tehnični stavbni sistemi, minimalne zahteve energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na stavbi (doc. dr. Janez Petek LEA SPODNJE PODRAVJE)

O vsebini:

Delavnica se bo osredotočila na metodologijo izvedbe energetskega pregleda. Predstavljene bodo osnovne vrste energetskih pregledov in zakonske zahteve. Predstavljena bo vsebina energetskega pregleda in sicer kaj vključuje, kaj analizira in kaj so rezultati pregleda. Spoznali boste najpomembnejše vplivne faktorje na rabo energije objekta. 

Seznanili se boste z ukrepi, ki se jih lahko izvede za izboljšanje energetskega stanja objekta torej ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in pa za izrabo obnovljivih virov energije. Delavnica bo orientirana predvsem na zahteve javnih stavb.

 

Webinar 4: Javna naročila, 24. 11. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Zakonodajni okvirji (doc. dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)
 • Zeleno javno naročanje s predstavitvijo primerov iz prakse (dr. Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo)
 • Potrebna investicijska (tehnična…) dokumentacija in postopki (dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP)

 

O vsebini:

Javna naročila so pomemben generator gospodarske rasti hkrati pa lahko predstavljajo tudi eno pomembnih orodij za doseganje strateških ciljev, tudi na področju okolja. Naročniki in ponudniki morajo v strateško javno naročanje, eno teh je zeleno javno naročanje,  vložiti več truda in napora kot pri »tradicionalnem« javnem naročanju, vendar pa to prinaša številne prednosti, kot so na primer prihranki, povečanje kakovosti, dostop do novih dobaviteljev, ustvarjanje partnerstev, itd.

V okviru webinarja bo predstavljen pravni okvir javnega naročanja, pozornost bo namenjena zelenem javnem naročanju v okviru katerega bodo predstavljeni primeri iz prakse s poudarkom na ustreznem načrtovanju meril in kriterijev, upoštevanju stroškov skozi celotno življenjsko dobo, izogibanju morebitnih pasti itd. Predstavljeni bodo koraki izvedbe postopka javnega naročaja in potrebna investicijska (tehnična) dokumentacija.

 

Webinar 5: Obnovljivi viri energije, 1. 12. 2020 (med 10.00 in 12.00 uro)

 • Predstavitev virov in potencialov (postopki, administracija), možnosti izkoriščanja OVE (biomasa, fotovoltaika, toplotne črpalke, vetrna energija) (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)
 • OVE v javnih stavbah (primeri/Izračuni) (Boštjan Krajnc, Zavod KSSENA)
 • Pridobitev subvencije za obnovljive vire energije (Eko sklad) in primeri izrabe obnovljivih virov energije v javnih stavbah (Silvija kovič, Eko sklad)

O vsebini:

Za oskrbo stavb z energijo poznamo številne primere obnovljivih virov energije. Pri tem je pomembno vedeti, da vsi niso prisotni v vsakem okolju in da tehnološko in ekonomsko ni vedno mogoče vira maksimalno izkoristiti. Za izkoriščanje obnovljivih virov energije potrebujemo določene tehnologij oz. postroje, ki jih lahko vgradimo v ali na objekte ali pa neposredno v okolje, kjer so takšni viri na voljo. V tem primeru lahko naletimo na težave umeščanja takšnih postrojev v okolje, saj je to opredeljeno s prostorskimi načrti, njihova sprememba pa je lahko povezana z dolgotrajnimi postopki.
Slovenija je kot članica zavezana k spoštovanju Evropske zakonodaje. Pri izrabi obnovljivih virov energije je Evropska skupnost z Direktivo 2018/2001 postavila cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v porabljeni energiji znašal 32 % ali več.


Na webinarju vam bomo predstavili vire, potenciale in možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije. Podali bomo primere in izračune v javnih stavbah, vas seznanili s postopki in možnostmi pridobitve subvencije za obnovljive vire energije (Eko Sklad, kohezijska sredstva,..)

Rezervirajte si datume in se nam pridružite. Znanje velja.

Comments are closed.