Projekt VZTRAJNOST ter pomen okoljskih znakov

 

Glavni cilj projekta »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (VZTRAJNOST)«, sofinanciranega s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije (Ministerstvo za kmetijstvo, LAS V OBJEMU SONCA), je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter posledično na širšem območju LAS V OBJEMU SONCA.

LAS V OBJEMU SONCA (v nadaljevanju LAS)  je bil ustanovljen s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v Strategiji lokalnega razvoja (SLR). Ta deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin. Območje Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba. LAS pridobiva sredstva za uresničitev ciljev SLR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij (projektov), ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi urbana naselja.

V okviru projekta VZTRAJNOST bo bila pripravljena analizo stanja varstva okolja na območju LAS v objemu sonca vključno z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko, ki sledi v nadaljevanju tega dokumenta. Sam namen projekta VZTRAJNOST je ohranjanje naravnih danosti okolja (npr: avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST)  je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj ZSST je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. ZSST pokriva dve ravni in sicer destinacije in ponudnike. Ravni sta tesno povezani. Destinacija motivira ključne deležnike (ponudnike) za trajnostno delovanje in okoljske znake – saj je zelena destinacija lahko kredibilna samo, če ima kritično maso certificiranih ponudnikov. (slovenia.info)

SLOVENIA GREEN je certifikacijski program in znamka kakovosti, s katero označujemo izpolnjevanje zahtev, ki jih za destinacije in ponudnike opredeljuje ZSST. Na krovni ravni slovenskega turizma se SLOVENIA GREEN uporablja za komuniciranje prizadevanj, ki jih izvajamo v okviru ZSST, in ključno – za promocijo zelenih destinacij in ponudnikov. Znamko lahko uporabljajo zgolj tiste destinacije in ponudniki, ki so vstopili v ZSST in izpolnili pogoje za pridobitev znamke. Destinacije in ponudniki v postopku vključevanja v ZSST podpišejo Zeleno zavezo slovenskega turizma, ki temelji na desetih trajnostnih načelih. Zelena zaveza slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma, da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave. Gostinski ponudniki podpišejo Zavezo za trajnostno gastronomijo Slovenije. (slovenia.info)

Na seznamu znakov, ki jih priznava ZSST so določeni okoljski, ekološki in trajnostni znaki. Najbolj razširjen trajnostni znak na svetu in v Sloveniji  je Zeleni ključ »Green key«. Kategorije zelenega ključa so hoteli in hostli, kampi in počitniški parki, manjše nastanitve, konferenčni centri, turistične atrakcije in gostinski obrati. Obvezni kriteriji za pridobitev certifikata zelenega ključa so: ravnanje z okoljem, vključenost osebja, informiranje gostov, voda, pranje in čiščenje, odpadki, energija, hrana in pijača, notranje okolje, zelene površine, družbena odgovornost, aktivnosti v naravi in administracija. (Prašnikar, 2022)

Vas zanima več? Pišite nam na naslednji e-mail: suzana.vidmar.kovsca@golea.si