Golf1 vozi na odpadno jedilno olje

Dijaki ŠC Postojna, Nik Stegel, Gašper Urbančič in Almir Alibabič v šolskem letu 2011/2012 zaključujejo šolanje na srednji strojni šoli. Tekom šolanja so pri strokovnih modulih pa tudi pri drugih predmetih pridobili različna znanja, ki so jih obogatila in odprla pot k samostojnemu razmišljanju in ustvarjanju.
Zavedajoč se pereče okoljske problematike, primanjkovanju fosilnih goriv, visoke cene energentov, ki krojijo finančno in gospodarsko politiko, so se odločili, da bi tudi sami v sklopu zaključne projektne naloge, četrte izpitne enote v programu SSI STROJNI TEHNIK izdelali študijo izvedljivosti predelave vozila na biodiesel in jo studi realizirali. Namen zamisli je bil, da v sklopu navedene problematike najdejo ustrezno pot, ki bo pomenila izboljšanje parametrov okolja, zmanjšanje obremenjevanja okolja. Odpadno jedilno olje ima določeno kurilno vrednost pa bo kot pogonsko gorivo praktično brezplačno, kar je izrednega pomena za njihove prazne žepe.
Zamisel so predstavili prof. URE in Energetskih sistemov g. Adu Barbišu, ki je dijake seznanil z začetnimi informacijami. Na podlagi tega je tudi nastala konkretna tema naloge, ki vključuje realne probleme in zakonske podlage, ki se navezujejo na to področje, konkretno predelavo vozila in izdelavo filtrirne naprave. Ponujeno je bilo kar nekaj variant, a žal vsaka je imela veliko dela in velike stroške.
Prvotno so nameravali izdelati najbolj primerno mešanico biogoriva: plinsko olje + jedilno olje + etanol + metanol… Na podlagi meritev energetske vrednosti kot tudi PH in opravljenih analiz na tehničnem pregledu bi dobili najbolj primerno gorivo za pogon vozila. Konec leta 2011 so pričeli z aktivnostmi in pridobivanju informacij. Na pobudo mentorja so se udeležili predstavitve v Jablah pri Mengšu dne, 13. 10. 2011 in na KIS dne, 13. 3. 2012, kjer so dobili nadaljne usmeritve, s področja stroke (dr. Jejčič Viktor, mag. Tomaž Poje, dr. Tone Godeša). Konec februarja oz. marca 2012 so uspeli priti v kontakt z dr. Tone Godeša. Po predhodnem dogovoru z g. Godešo so ga obiskali in mu predstavili vsebino. Na podlagi njegovih pojasnil in izkušenj so se trdno odločili, da bodo vozilo Golf1 predelali in kot pogonsko gorivo uporabili čisto filtrirano odpadno jedilno olje.
Rešitev in izvedba vključuje dvorezervoarni sistem, ob motorju vgrajen prenosnik toplote, ki izkorišča toplotno energijo vode za segrevanje na optimalno delovno temperaturo,kiomogočadobroviskoznost odpadnegajedilnegaolja. Ob fiksno izbrani varianti so jih spremljale različne težave, ki so jim večkrat dale misliti ali bodo sploh lahko izvedli projekt. Mentor jih je še posebej vzpodbujal in bodril rekoč, da za vsak problem je moč najti ustrezno rešitev. Nekaj najbolj perečih ovir, ki so dijake spremljale pri izdelavi same študije in realizacije zamisli:
– – –
Težave pri pridobivanju ustreznega dovoljenja CURS. Kronično pomanjkanje finančnih sredstev. Težave pri dobavi potrebnega materiala in sestavnih delov, ki morajo biti ustrezne kvalitete in so take konstrukcije, da jih lahko vgradimo v vozilo.
Postojna: 9. 6. 2012
Tudi tu so ob spodbudah in pomoči mentorja na vrsto naslovov naslovili številne prošnje za finančno pomoč in pomoč v materialu. V domačih prostorih so tudi praktično s postopki preoblikovanja, varjenja in rezanja predelali vozilo Golf1 in izdelali filtrirno napravo za filtriranje odpadnega jedilnega olja. Kljub gospodarski in finančni krizi so se nekateri odzvali in so jim priskočili na pomoč z materialom CIMOS Senožeče ga. Darja Kobal, Petrol Slovenska naftna družba …
Vzporedno s tem so iskali možnost pridobitve odpadnega jedilnega olja. Dogovorili so se s kar nekaj dobavitelji odpadnih jedilnih olj, (šolska kuhinja, Hotel Jama, nekaj gostinskih obratov, gospodinjstva …) Dne 9. 6. 2012, kar smo z uradno predstavitvijo Predelanega vozila GOLf1 in filtrirne naprave za odpadno jedilno olje za dijake, osnovnošolce, učitelje naše šole in drugih šol, ostalo zainteresirano javnost, predstavnike sedme sile.
Ob tej priložnosti se dijaki zahvaljujejo vsem, ki so jim kakorkoli priskočili na pomoč, jih podpirali, vspodbujali, da so uspešno prišli do cilja.
Posebej se zahvaljujejo: staršem, mentorju, vodstvu šole, predstavnikom KIS: g. Tone Godeša, g.Viktor Jejčič; Tomaž Poje, g. Murovcu in njeni hčerki ga. Ireni, ki sta potek dogodkov zabeležila s kvalitetnim slikovnim gradivom. Ob koncu pa jih je obiskala tudi lokalna TV in posnela pomembne dogodke in probno vožnjo na kamero.
V popoldanskem času so pred komisijo zagovarjali projektno nalogo.
Ado Barbiš,dipl.ing.str.

 

Comments are closed.