ŠTUDIJA ZA PREVERITEV UPRAVIČENOSTI IN UTEMELJITEV PRIPRAVE OBMOČNIH NAČRTOV ZA GORIŠKO, GORENJSKO IN KOROŠKO REGIJO Z NAMENOM NASLAVLJANJA UKREPOV IN CILJEV IZ SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD (JTF – JUST TRANSITION FOUND)

V podporo doseganja ciljev, ki bodo vodili Evropo do podnebne nevtralnosti do leta 2050, je EU opredelila Sklad za pravičen prehod, kot ključno orodje za podporo območjem, ki jih bo prehod k podnebni nevtralnosti najbolj prizadel in za preprečevanje regionalnih razlik.

Sklad je namenjen predvsem tistim evropskim regijam, ki so še vedno odvisne od fosilnih goriv in regijam z industrijskimi obrati z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov. Evropska komisija je v letu 2020 identificirala približno 100 regij oz. območij, ki se zaradi svoje navezanosti na energetsko intenzivne in za okolje obremenjujoče poslovne procese uvrščajo med upravičena območja pravičnega prehoda.

Skladno s temi izhodišči je Slovenija najprej med upravičene regije uvrstila dve premogovni regiji, to sta  Zasavska in Savinjsko-Šaleška, v nadaljevanju pa naročila študijo preverbe upravičenosti vključitve v ta Sklad še Goriško, Gorenjsko in Koroško regijo – regij, kjer so prisotni industrijski obrati z visoko intenzivnostjo toplogrednih plinov.

Agencija GOLEA je tako sredi novembra 2020 pridobila naročilo s strani MGRT za izdelavo ŠTUDIJE ZA PREVERITEV UPRAVIČENOSTI IN UTEMELJITEV PRIPRAVE OBMOČNIH NAČRTOV ZA GORIŠKO, GORENJSKO IN KOROŠKO REGIJO Z NAMENOM NASLAVLJANJA UKREPOV IN CILJEV IZ SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD (JTF – JUST TRANSITION FOUND).

Za pripravo vsebin je k sodelovanju povabila Inštitut Jožef Stefan (Center za energetsko učinkovitost) in razvojne centre in energetske agencije, ki regije dobro poznajo in delujejo v smeri njihovega trajnostnega razvoja: Posoški razvojni center (PRC), Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (BSC Kranj), Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG Kranj), Zavod energijska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), Regionalno razvojno agencijo za Koroško (RRA Koroške).

Študija preverja in utemeljuje smiselnost priprave območnih načrtov ter podaja izhodišča za pripravo načrtov pravičnega prehoda za tri  omenjene regije. Uvodoma podaja splošen pregled treh območij, opredeljuje trenutno stanje rabe energentov in emisij CO2 v industriji, opredeljuje ključne razvojne potrebe in priložnosti, podaja scenarij pravičnega prehoda za posamezno vključeno regijo, vire financiranja ter načrt dela in ukrepov za naslednja leta.

Rezultate študije smo ključnim deležnikom iz 3 regij predstavili dne:

  •  08/12/2020 (Goriška)
  •  10/12/2020 (Koroška – svet regije)
  •  10/12/2020 (Gorenjska)
  •  21/12/2020 (Goriška  – svet regije)

V kolikor bo širitev potrjena, bo sledila priprava območnih načrtov, kar bo, v veliki meri, prispevalo k povezovanju vseh ključnih deležnikov v regiji, saj bo potrebno pripraviti nove skupne projekte, ki bodo usmerjeni k razogljičenju in trajnostnemu razvoju regije, izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo itd.

 

 

 

Comments are closed.