Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinke

GOLEA pripravlja dokumentacijo za prijavo na razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinke. Za vse informacije pišite mail na info@golea.si ali pokličite na 05 39 32 460.

O RAZPISU:

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro (tudi sobodajalci), malih in srednje velikih podjetij s področja turizma (MSP), in sicer s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter ukrepov za zmanjšanje rabe energije in snovi. Cilj javnega razpisa je zmanjšanje stroškov poslovanja in razvojnega zaostanka MSP v turizmu.

Na javni razpis se bodo lahko prijavili MSP s celotnega območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija in obmejnega problemskega območja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, v katerega spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje-Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren-Kostanjevica, Preddvor, Renče-Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Upravičeni so prijavitelji, ko so registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

 1. a)            55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 2. b)           55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 3. c)            55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 4. d)           55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 5. e)           56.101 (restavracije in gostilne).

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

 

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)
 1. stroški informiranja in komuniciranja,
 • stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
 • stroški objav,
 • stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
 • drugi stroški informiranja in komuniciranja.

Stroški informiranja in komuniciranja se štejejo za upravičene v višini do 3% ocenjenih upravičenih stroškov operacije glede na vlogo. Ostali del se šteje za neupravičene stroške.

 1. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
 • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
 • stroški investicijskega inženiringa
 • stroški gradbenega nadzora.

 

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se prične 1.1.2020 in se zaključi 31. 12. 2022.

 

Višina sredstev: Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna Slovenija do 70 % : do 30 %.

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri.

Več o razpisu lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

Comments are closed.