Javni razpis MKGP – 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dne 3. 7. 2020 objavilo

Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

V skladu z drugo alinejo 3. točke prvega odstavka 90.d člena Uredbe so vrste naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem, naslednje:
a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
• ureditev čistilnih naprav,
• zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
• ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
• reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
• zmanjševanje količine odpadkov,
• naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
• naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
• naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
• ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Upravičenci so lahko:
• nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
• samostojni podjetniki posamezniki,
• gospodarske družbe,
• zavodi ali
• zadruge.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Rok:  od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Povezava na razpis : https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

 
Agencija GOLEA vam nudi strokovno pripravo celotne dokumentacije. Za dodatne informacije smo vam na voljo:
– na številki 05 393 24 60,

– preko elektronske pošte: info@golea.si ali

– osebno v naših poslovnih prostorih na naslovu: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici (v stavbi Primorskega tehnološkega parka).

 

 

Comments are closed.