Srečanje partnerjev projekta MARIE v Genovi

Srečanje partnerjev projekta MARIE v Genovi dne 17. 6. 2014 je bilo namenjeno pregledu projektnih aktivnosti, finančnih in administrativnih zadev, predvsem pa dogovoru glede predstavitev projektnih rezultatov na zaključnem dogodku na sejmu v Barceloni, ki bo potekalo med 28. in 30. oktobrom 2014. Agencija GOLEA bo dne 28. 10. 2014 predstavila dosežene rezultate na področju energetske sanacije stavb po modelu javno–zasebnega partnerstva.

Skozi omenjeni projekt je GOLEA, v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MzIP) in Ministrstvom za finance (MF) razvilo model javno – zasebnega partnerstva, po katerem je bila kot pilotni primer sanirana že prej omenjena javna razsvetljava Brda. Občina je v ta namen pridobila nepovratna sredstva v višini 178.966,73 €. Nato je v enem javnem razpisu združila izvedbo sanacije po ZJN (Zakonu o javnem naročanju) in oddajo energetske storitve izvajanja javne razsvetljave po ZJZP (Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu). Izbrani pogodbenik je zatem, na podlagi posebne in izključne pravice izvajanja storitve javne razsvetljave, plačal občini koncesijsko dajatev, s katero se je v celoti zaprlo finančno konstrukcijo prenove JR. Ključno pri tem je, da bo znašal strošek električne energije ter rednega vzdrževanja te infrastrukture manj, kot je znašal pred sanacijo.

Po enakem ESCO (Energy Service COmpany) modelu namerava občina, skupaj s sredstvi projekta MARIE sanirati tudi občinsko stavbo. Na podlagi javnega razpisa bo občina predala v upravljanje svoje objekte po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Prihranke na objektih (OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko, občinska stavba,…) bo namenila za celovito energetsko sanacijo občinske stavbe, kot je to že izvedla v primeru JR Brda.

Prav ta model omogoča izvedbo energetske sanacije tudi za objekte, ki imajo majhen varčevalni potencial. Obenem pa aktivno spodbuja novo gospodarsko rast in doseganje ciljev na nivoju občine kot tudi na nivoju EU, ki izhajajo iz sprejetega energetsko-podnebnega paketa.

Ker se projekt zaključuje z 31. 12. 2014 so se partnerji seznanili tudi s projektnimi aktivnostmi in administrativnimi zadevami, ki so nujne za uspešno dokončanje projekta.

Comments are closed.