SISMA (Supporting Innovative Schemes in the MED area)

Zaključna konferenca projekta SISMA

Projekt SISMA se bo uradno zaključil 21. junija 2018 v Novi Gorici z zaključno konferenco, ki bo potekala kot razprava in izmenjava mnenj med predstavniki javnih organov, bank ter ponudnikov energetskih storitev.
Projekt SISMA se končuje. Zaključna konferenca bo potekala 21. junija v Novi Gorici, organizira pa jo slovenski projektni partner Golea.
Med konferenco bodo mednarodni govorniki razpravljali o tem, kako izvesti naložbe, ki bodo privlačne za banke, ter o priložnostih in izzivih pri naložbah v celovito prenovo javnih stavb.
Predstavljen bo model SET projekta SISMA kot inovativno orodje za hitro ocenjevanje energetskih in finančnih vidikov ukrepov za varčevanje z energijo.
Predviden je tudi neposredni prenos prek Facebook strani SISMA (@sismaproject).
SISMA je projekt v okviru programa InterregMED, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V 21 mesecih, kolikor je trajal, so partnerji projekta SISMA želeli razviti inovativni sistem financiranja za celovito energetsko sanacijo javnih stavb. Po prvi fazi raziskav, ko so opredelili najboljše prakse EU v zvezi z izvajanjem ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah ter evropskimi interesnimi skupinami, ki že delujejo na tem področju, se je leto 2017 zaključilo z izdelavo modela SISMA.
Model, ki je sestavljen iz datoteke Excel® ter navodil za izpolnjevanje, bo v pomoč javnim organom, da lahko bolje izkoristijo sredstva za obnovo javnih stavb. S tem orodjem se lahko izračuna minimalni znesek javne subvencije za uporabo finančnih mehanizmov, kot je pogodba o zagotavljanju energetskega prihranka (EPC – Energy Performance Contracts), ter oceni verjetnost pridobitve financiranja na zasebnem trgu, poleg tega pa vsebuje nekatere informacije o stavbi, kot npr. leto gradnje, potrebe po toplotni in električni energiji ter predlagane vrste naložb.
Jasna opredelitev celotnega procesa (od začetnega pregleda do naročanja ter meritev in preverjanja v skladu z mednarodnimi protokoli ICP) lokalnim javnim organom omogoča, da lažje določijo enostavnejše razpisne postopke ter prednostno razvrstijo naložbe. Model SET projekta SISMA odpravlja ovire, ki javnim organom preprečujejo, da izvedejo celovite energetske sanacije javnih stavb, ter tako zagotavlja izpolnjevanje zahtev Direktive o energetski učinkovitosti stavb (2013/31/EU) v zvezi z javnimi stavbami, in sicer minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti za večje prenove stavb in uvedbe stavb s skoraj nično porabo energije do 31. decembra 2018.

 

 

 

Comments are closed.