Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (VZ-TRAJNOST)

OPIS PROJEKTA

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Prikaži več

Opis:

Projekt LAS »Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov« je bil skladno z odločitvijo Upravnega odbora LAS V objemu sonca umeščen kot projekt LAS v Strategijo lokalnega razvoja LAS V objemu sonca konec maja 2021. Usmerjen je v ohranjanje naravnih danosti okolja, spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost. Razvoj turizma in varovanje okolja mora namreč potekati skladno z načeli varovanja narave.

Na območju LAS je več dejavnih inštitucij, ki delujejo na področju varstva okolja, vendar se bo s krepitvijo povezanosti med njimi doseglo še boljše rezultate. Prav zato je operacija usmerjena h krepitvi sodelovanja različnih institucij podpornega okolja, ki bodo zagotavljale učinkovito podporo ciljnim skupinam in širši javnosti na področju varstva narave in trajnostne rabe naravnih virov. Podpora se bo izvajala preko promocij, izobraževanj in ozaveščanj na temo dviga energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, možnosti pridobivanja finančnih spodbud, zbiranja odpadkov, trajnostnega ravnanja z odpadki, varčevanja z vodo in energijo, varovanja vod, trajnostne mobilnosti (spremembe potovalnih navad, spodbujanje pešačenja, uporaba koles, e-vozil in javnega potniškega prometa) ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah. V prvi fazi bo izvedena analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca, identificirani bodo možni ukrepi s področja varstva okolja in narave na območju Občine Renče Vogrsko ter ključni deležniki, ki bodo vključeni v aktivnosti operacije. Pričeli se bodo postopki za pridobitev certifikatov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za destinacijo in namestitev v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Prva faza se bo nadaljevala z izvajanjem izobraževanja in ozaveščanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov. S ciljem doseganja čim večjega učinka ozaveščanja in izobraževanja bodo dogodki organizirani v okviru LAS operacije (spletne predstavitve, predstavitve na KS in OŠ). Izvajala se bodo individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike in Občino Renče-Vogrsko. Demonstracijski primer zasaditve avtohtonih zelišč se bo izvedel na lokaciji, ki jo bo določila Občina Renče-Vogrsko.

V drugi fazi se bodo izvajala individualna svetovanja za zainteresirane turistične ponudnike in za Občino Renče-Vogrsko za pridobivanje okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma. Občina Renče-Vogrsko bo z okoljskim znakom Slovenija Green za destinacije gradila na zavezi ter ga skušala oplemenititi. Vzpostavljen bo konzorcij, ki bo deloval kot podporno okolje tudi po zaključku projekta in ob zaključku projekta bo organiziran zaključni dogodek.

Glavni cilji projekta so:

 • Analiza stanja varstva okolja na upravičenem območju LAS V objemu sonca in zasnova mogočih ukrepov, ki bodo prispevali k boljšemu ohranjanju okolja in narave na območju občine Renče Vogrsko.
 • Opredeliti ključne deležnike.
 • Spodbuditi izobraževanje in aktivnosti usposabljanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter možnosti pridobivanja nepovratnih spodbud.
 • Ponudba svetovanja in podporo za identificirane deležnike v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma v času trajanja operacije.
 • Vzpostaviti trajno obliko sodelovanja skozi konzorcij za prenos znanj na področju varstva okolja in narave, pridobitve okoljskih znakov in nepovratnih spodbud zainteresiranim udeležencem (prenos primerov dobrih praks pridobitve okoljskih znakov iz drugih območij LAS na območje operacije).
 • Organizirati zaključni dogodek s ciljem predstavitve rezultatov operacije in dobrih praks.
 • Promovirati aktivnosti operacije.

Glavne aktivnosti operacije:

 1. faza:
 • Analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca vključno, z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na Območju Občine Renče Vogrsko ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo.
 • Identifikacija deležnikov, ki bodo vključeni v aktivnosti operacije ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo in identifikacija rastlin s predstavitvijo možnosti nadaljnje predelave ter določitev lokacije za zasaditev.
 • Promocija.
 • Izobraževanja in ozaveščanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Ureditev vzorčnega Zeliščnega vrta in zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
 1. faza:
 • Individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike in za Občino Renče-Vogrsko.
 • Izobraževanje in ozaveščanje na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
 • Podpora pri pridobitvi zelenega znaka za turistične ponudnike in pri pridobitvi okoljskega znaka za destinacije Občino Renče-Vogrsko.
 • Zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
 • Vzpostavitev konzorcija.
 • Zaključni dogodek.
 • Promocija.

Prikaži manj

Partnerji projekta:

Nosilec: LAS V objemu sonca

Partnerji:

PP1: Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica

PP2: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

PP3: Zavod GOST na planoti so.p.

PP4: Občina Renče-Vogrsko

   

Novice

Osnovne informacije

 

LAS v objemu sonca
Trajanje projekta: jun.2021 – jun.2022
Vrednost projekta: 80.000 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodja projekta

Suzana Vidmar Kovšca

05 393 24 60

Prihajajoči dogodki

Viri financiranja