Župani treh primorskih občin podpisali pristopno izjavo h konvenciji županov

Agencija GOLEA je v sredo 17. aprila 2013, v prostorih Primorskega tehnološkega parka, organizirala dogodek “S KONVENCIJO ŽUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE ENERGETIKE”.

Osrednji del dogodka je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov, saj so  občinski sveti treh občin (Občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica) v mesecu marcu 2013 izglasovali pooblastilo županom, da podpišejo pristopni obrazec. Sodelujoče občine so, poleg občine Idrija, prve primorske občine, ki so se odločile pridružiti evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Podpisniki Konvencije se zavezujejo, da bodo izpolnili in presegli cilj Evropske Unije 20% zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Na evropskem nivoju je k pobudi pristopilo že 4.481 občin in mest, v Sloveniji 11.

Uvodnemu pozdravu direktorja agencije GOLEA g. Rajka Lebana je sledil pozdravni nagovor župana občine gostiteljice Šempeter Vrtojba mag. Milana Turka, pozdravni nagovor županov treh občin podpisnic g. Franca Mužiča, g. Draga Božaca in g. Zlatka Martina Marušiča ter g. Andreja Maffija, župana občine Kanal ob Soči .

Mag. Miha Tomšič, predavatelj iz inštituta ZRMK je predstavil Konvencijo županov kot podpis za zeleno prihodnost, g. Matjaž Malovrh pa je predstavil primer dobre prakse – SEAP občine Kamnik.

Po podpisu pristopnega obrazca namreč sledi priprava Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) ter redno oddajanje poročila o izvajanju predvidenih aktivnosti po zadanem akcijskem načrtu.

Za lažje doseganje zastavljenih ciljev je bilo, s strani mag. Bogomila Kandusa (ENEKOM d.o.o.), predstavljeno tudi predavanje o energetskem upravljanju v občinah, kot nepogrešljiv mehanizem za spodbujanje učinkovite rabe energije.

Pobuda za pristop občin Brda, Divača in Miren Kostanjevica izhaja iz strateškega projekta Alterenergy (Jadranski čezmejni program IPA), ki ga izvaja agencija GOLEA od septembra 2011 in kjer so bile  omenjene občine, na podlagi javnega razpisa, izbrane za sodelovanje in vključitev v aktivnosti projekta.

Cilj projekta je prispevati k trajnostni rabi energije v majhnih občinah, z manj kot 10.000 prebivalci na območju Jadrana. Z vizijo energetske samooskrbe občin se želi doseči celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije.

Projekt združuje 18 partnerjev iz osmih držav: Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Črna Gora in Grčija. Vanj so vključene organizacije, inštitucije in agencije, ki imajo strokovna znanja in izkušnje na področju trajnostne rabe energije, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Vodilni partner je Regija Puglia, Slovenijo zastopa agencija GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za energijo pa sodeluje kot pridruženi partner.

Na nacionalnem nivoju se izvajajo aktivnosti, ki bodo prispevale k slovenski energetski zakonodaji, izoblikovanju modelov učinkovitega upravljanja z energijo na nivoju občin, spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter širjenju in poglabljanju znanj na tem področju.

Na nivoju izbranih občin je med januarjem 2013 in marcem 2014, poleg pristopa h Konvenciji županov in treh Akcijskih načrtov, predvidena še izdelava energetske bilance občine (ki bo vključevala oceno rabe energije v gospodinjstvih, proizvodnem, turističnem, kmetijskem in gradbenem  sektorju), nabor srednje-dolgoročnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in povečanje obsega rabe energije na nivoju občine, izračun potenciala obnovljivih virov energije in možnosti povečanja energetske učinkovitosti,  spremljanje rabe energije v  izbranih stavbah, ki so last lokalne skupnosti, vzpostavitev on-line nadzornega sistema, vzpostavitev spletnega prikaza letne rabe energije, ločeno po sektorjih, izdelava študij izvedljivosti za dvig energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Organizirano bo tudi usposabljanje za večjo energetsko učinkovitost v osebnem obnašanju javnih uslužbencev, predvideno pa je tudi večje število izobraževanj in srečanj, ki bodo pripomogle k dvigu zavesti in obveščenosti občanov in javnih uslužbencev na področju energetike.

Dogodek se je zaključil s predstavitvijo g. Boštjana Mljača, zaposlenega na agenciji Golea  o prihodnjih aktivnosti v okviru Konvencije županov na nivoju občin in podpisom pristopnega obrazca s strani treh županov, ki se bodo 24. junija 2013 v Bruslju udeležili svečanega podpisa Konvencije županov.

Prezentacije

Uvodni pozdrav in predstavitev aktivnosti agencije GOLEA k trajnostni energetiki – RAJKO LEBAN, agencije GOLEA

Primer dobre prakse SEAP Kamnik 1 – mag. MIHA TOMŠIČ, Gradbeni inštitut ZRMK

Primer dobre prakse SEAP Kamnik 2 – MATJAŽ MALOVRH, predstavnik občine Kamnik

Energetsko upravljanje v občinah – mag. BOGOMIL KANDUS, ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje

Uvod k podpisu pristopnega obrazca h Konvenciji županov – BOŠTJAN MLJAČ, agencija GOLEA

Posnetek s konference

Comments are closed.