Peto srečanje projektnih partnerjev projekta Adriacold

Peto srečanje projektnih partnerjev je bil organizirano 26. in 27. novembra 2014 v Bazovici pri Trstu. Prvi dan je bil namenjen predstavitvi tehničnih projektnih aktivnosti, ki se nanašajo na realizacijo šestih pilotnih sistemov ter dogovoru o vzpostavitvi daljinskega zajema podatkov za namene zbiranja podatkov o obratovanju sistemov ter obdelavi zbranih podatkov. V okviru sestanka je bil organiziran  tudi ogled pilotnega sistema, ki je bil realiziran s pomočjo projektnih sredstev na objektu Area Science Park v Bazovici.

Drugi dan se je pričel s predstavitvijo delovnega sklopa 1 in 2, kjer so bile partnerjem predstavljene aktivnosti glede finančnega in administrativnega vodenja projekta ter izvedene aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja javnosti o projektnih vsebinah.

Vodilni partner je obvestil projektno skupino, da se izvajanje projekta Adriacold podaljša za pol leta, s čimer bo omogočeno daljše obdobje zbiranja podatkov o delovanju sistemov, ki bodo služili kot podlaga za pripravo priporočnika za spodbujanje instalacije tovrstnih sistemov na območju Jadrana ter ostalih EU držav.

Sestanek se je zaključil s predstavitvijo aktivnosti na delovnem sklopu 6, ki zajema izbor ustreznih objektov in izdelavo študij izvedljivosti za postavitev solarnih sistemov, pripravo opisa nacionalnih spodbud ter finančnih in administrativnih ovir za postavitev tovrstnih sistemov.


Comments are closed.