Izobraževalna delavnica projekta CitiEnGov

Agencija GOLEA je v okviru EU projekta  CitiEnGov dne 23.01.2019 izvedla izobraževalno delavnico »DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH V OBČINSKIH UPRAVAH IN NJIHOVIH ZAVODIH NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE (URE)«.

Za uspešno načrtovanje in izvajanje OVE in URE ukrepov v občinah je, ob strokovni podpori lokalnih energetskih agencij in energetskih managerjev, potrebno redno izvajanje usposabljanja javnih uslužbencev in upravljalcev javnih stavb.

Prenos znanj znatno prispeva k hitrejšemu in boljšemu doseganju zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev EU, kot tudi učinkovitejši integraciji inovativnih okolju prijaznih tehnologij ter prenosu znanj glede obstoječih finančnih rešitev za izvedbo trajnostnih ukrepov. Obenem se posredno krepi tudi zmogljivost medsebojnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Uvodnemu govoru Rajka Lebana, direktorja agencije GOLEA je sledila predstavitev EU in nacionalne zakonodaje ter predstavitev Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju s strani ga. Tine Žumer z Direktorata za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo).

Z Uredbo se določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. Vsebine sistema upravljanja z energijo so, po novi Uredbi,  predvsem:  izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanimi stroški in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje, ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, obvezne meritve energije in minimalne zahteve za vzpostavitev sistema upravljanja za energijo.

V tem okviru je sledila predstavitev sodobnih sistemov upravljanja z energijo in uporaba baz podatkov s stani g. Bogomila Kandusa (podjetje Enekom d.o.o.) ter predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo ter primerov dobrih praks v javnih stavbah in na javni razsvetljavi s strani g. Tomaža Lozeja in g. Boštjana Mljača iz agencije GOLEA.

Ker so sredstva najpogosteje največja ovira pri izvedbi energetskih sanacij je bil drugi del izobraževanja namenjen predstavitvi  obstoječih spodbud na področju OVE in dosedanjih rezultatov že izvedenih javnih razpisov s strani g. Uroša Habjana z Ministrstva za infrastrukturo ter predstavitvi obstoječih spodbud na področju celovitih prenov javnih stavb s poudarkom na občinskih stavbah in dosedanjih rezultatov že izvedenih javnih razpisov.
Sledila je predstavitev obstoječih spodbud Eko sklada za občine oz. javni sektor, ki jo je izvedla ga. Mojca Vendramin ter predstavitev obstoječih in novih virov financiranja SID banke d.d., ki jo je izvedel g. Matjaž Ribaš.

Program se je zaključil s predstavitvijo primerov dobrih praks in tehnologij skozi energetske sanacije in izvedene investicije v okviru tehnične pomoči EIB – projekt ELENA, ki jo je izvedla ga. Irena Pavliha iz agencije GOLEA.

Objavljamo predavanja, ki so bila predstavljena na dogodku:

Tomaž Lozej GOLEA

Uroš Habjan Ministrstvo za infrastrukturo

Tina Žumer Ministrstvo za infrastrukturo

Mojca Vendramin EKO SKLAD

Boštjan Mljač GOLEA

Irena Pavliha GOLEA

Rajko Leban GOLEA

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.