Projekt Alterenergy

OPIS PROJEKTA

Alterenergy je strateški projekt Jadranskega programa čezmejnega sodelovanja IPA. S projektnimi aktivnostmi bo projekt prispeval k trajnostni rabi energije v manjših občinah na območju Jadrana, in sicer skozi celostno in trajnostno upravljanje energetskih virov in proizvodnje energije iz obnovljivih virov, z namenom povečanja energetske samostojnosti občin.
Projekt združuje 18 partnerjev iz osmih držav: Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Črna Gora in Grčija. Vanj so vključene organizacije, inštitucije in agencije, ki imajo strokovna znanja in izkušnje na področju trajnostne rabe energije, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Vodilni partner je Regija Puglia, Slovenijo zastopa agencija GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo pa sodeluje kot pridruženi partner.

Prikaži več

Na nacionalnem nivoju se izvajajo aktivnosti, ki bodo prispevale k slovenski energetski zakonodaji, izoblikovanju učinkovitih modelov upravljanja z energijo na nivoju občin, spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter širjenju in poglabljanju znanj na tem področju.

Agencija GOLEA je k sodelovanju v projektu povabila primorske občine ter izmed prijavljenih so bile izbrane občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica, ki so ustrezale zahtevanim projektnim kriterijem. Zanje bodo v okviru projekta pripravljeni trajnostni energetski akcijski načrti (SEAP), ocenjena bo raba energije, GOLEA občinam nudi podporo pri pristopu h Konvenciji županov, uvedeno bo energetsko knjigovodstvo in ciljno spremljanje rabe energije v izbranih objektih v javni lasti, izdelane bodo študije izvedljivosti ter izvajale se bodo aktivnosti, ki vodijo k izboljšanju načrtovanja rabe energije, dvigu energetske učinkovitosti ter proizvodnje energije iz obnovljivih virov, kar je tudi glavni cilj projekta.

Prikaži manj

Akcijski načrt na področju trajnostne energetike

GOLEA se je, kot energetska agencija na območju celotne Primorske, aktivno vključila pri pripravi RRP – Regijskega razvojnega programa Južne Primorske.

V lokalni energetski agenciji GOLEA smatramo za izrednega pomena, da se na nivoju posameznih regij, na osnovi že izdelanih Lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov) posameznih občin, izdela regijski SEAP (Sustainable Energy Action Plan) oziroma Akcijski načrt na področju trajnostne energetike.

Prikaži več

SEAP se navezuje na

 • zagon gospodarstva, s poudarkom na lokalnem nivoju, razvoju podeželja skozi dopolnilne dejavnosti npr. oskrbe s toploto,
 • uvedbo energetskega knjigovodstva s CSRE (ciljnim spremljanjem rabe energije) za vse javne stavbe in javno razsvetljavo, saj so le relevantni podatki o sedanji rabi lahko podlaga za načrtovanje, izvajanje, spremljanje potrebnih operacij učinkovite rabe energije (URE) in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).

Pri realizaciji projektov akcijskega načrta trajnostne energetike regij bo izrednega pomena tudi uvedba novih finančnih mehanizmov (ESCO modelov).

Dokumenti Posveta učinkovita raba in obnovljivi viri energije v regionalnem razvojnem programu Južna Primorska 2014 – 2020, 14.3. 2013 (organizator RRC Koper):

Prikaži manj

Vodilni partner

 • Puglia Region – Mediterranean Department (IT)
  Via P. Gobetti 26, 70125 – Bari (IT)

Projektni partnerji

 • Abruzzo Region (IT)
 • Centre for Renewable Energy Sources and Saving – CRES (GR)
 • Dubrovnik – Neretva County of the Croatian Republic (HR)
 • Emilia – Romagna Region (IT)
 • Epirus Region of the Hellenic Republic (GR)
 • Friuli Venezia Giulia Autonomous Region of the Italian Republic (IT)
 • Goriška Local Energy Agency - GOLEA (SLO)
 • Istria County of the Croatian Republic (HR)
 • Marche Region (IT)
 • Ministry of Economy, Trade and Energy of Government of Albania (AL)
 • Ministry of Foreign Trade and Economic Relations (MoFTER) of Government of Federation of Bosnia and Herzegovina
 • Molise Region - Planning Department (IT)
 • Municipality of Kotor of the Montenegro Republic (MON)
 • Primorsko-Goranska County of the Croatian Republic (HR)
 • Serbian Energy Efficiency Agency – SEEA (SER)
 • Split and Dalmatia County of Croatian Republic (HR)
 • Veneto Agricoltura – Regional Agency for agriculture, forestry and agro-industry (IT)

S pilotnimi občinami izvajamo aktivnosti v četrtem projektnem delovnem sklopu

Vrtojba, 25. 10. 2103

V okviru četrtega projektnega delovnega sklopa, ki poteka od januarja 2013 do marca 2014, GOLEA intenzivno dela na aktivnostih v pilotnih občinah, ki so se vključile v projekt Alterenergy.

Izvajamo naslednje aktivnosti:

V omenjeno aktivnost so bili vključeni naslednji objekti: Osnovna šola Kostanjevica na Krasu v Občini Miren Kostanjevica, Grad Dobrovo v občini Brda in Vrtec Divača v občini Divača.

Za učinkovito obvladovanje stroška in rabe energije ter vode je potrebno vzpostaviti sistem meritev rabe energije, vode in smiselnih energijskih dejavnikov. V okviru projekta je bila nameščena merilna oprema, ki je preko krmilnika integrirana v energetski nadzorno informacijski sistem. Informacijski sistem je vzpostavljen kot storitev v oblaku in omogoča učinkovito spremljanje rabe in stroška energije.

Na osnovi meritev energije in energijskih dejavnikov je vzpostavljen sistem kazalnikov učinkovitosti. Sistem kazalnikov, ki temelji na osnovi sistema ciljnega spremljanja rabe energije, je integriran v obstoječ informacijski sistem Goriške lokalne energetske agencije GOLEA.

Z namenom promocije je z namestitvijo informacijskega zaslona v treh objektih vzpostavljena tudi informacijska točka, ki na osnovi vzpostavitve energetskega nadzorno informacijskega sistema omogoča prikaz meritev rabe energije in energijskih dejavnikov, kakor tudi spletnih strani udeleženih organizacij.

Vzpostavljen je bil energetski informacijski sistem, ki temelji na principu ciljnega spremljanja rabe energije, v stavbah v lasti Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Divača:

 • Občina Divača (Vrtec Divača, Knjižnica Divača, Muzej slovenskih filmskih igralcev s Škrateljnovo domačijo, Zdravstvena postaja),
 • Občina Miren Kostanjevica (Občinska stavba, OŠ Kostanjevica na Krasu, Stara občinska stavba (KS Miren)),
 • Občina Brda (Grad Dobrovo).

Uvajanje sistema ciljnega spremljanja rabe energije je proces, ki potrebuje natančno poznavanje energetskih tokov in procesov, ki potekajo pri porabnikih, kakor tudi stroška za energijo.

Za učinkovito obvladovanje stroška in porabe energije ter vode je potrebno vzpostaviti najprej sistem energetskega knjigovodstva ter ga nadgraditi s sistemom ciljnega spremljanja rabe energije.

V okviru uvedbe energetskega knjigovodstva je bil vzpostavljen sistem zajemanja podatkov o strošku in porabi električne energije, toplote ter vode za javne stavbe v lasti Občine Brda, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Divača:

Sistem temelji na mesečnih podatkih iz faktur oziroma prejetih računov.

Na osnovi vhodnih podatkov vzpostavljeni kazalniki energetske učinkovitosti ter določene osnovne ciljne vrednosti sistema.

V okviru projekta so v fazi izvajanja promocijsko informacijske aktivnosti z namenom spodbujanja uporabe energetskega informacijskega sistema ter izobraževanja s področja uvajanja sistemov upravljanja z energijo po standardu SIST EN ISO 50001.

V dokumentu Študije rabe in oskrbe z energijo za izbrane pilotne občine so bile predstavljene naslednje vsebine:

 • identifikacija potreb po energiji in modelov potrošnje,
 • izdelava energetske bilance občine, ki vključuje analizo rabe energije po sektorjih,
 • identifikacija potenciala obnovljivih virov energije in možnosti povečanja energetske učinkovitosti,
 • identifikacija možnih strategij za doseganje srednje-dolgoročnih zahtev za zmanjšanje rabe energije in povečanje obsega rabe obnovljivih virov energije na nivoju občine.

Pripravljenih je bilo 6 študij izvedljivosti na področju OVE in EE ter javne razsvetljave in sicer dve študiji za vsako sodelujočo občino.
V mesecu aprilu 2013 je agencija GOLEA, v prostorih Primorskega tehnološkega parka, organizirala dogodek "S KONVENCIJO ŽUPANOV DO PROJEKTOV TRAJNOSTNE ENERGETIKE". Osrednji del dogodka je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov, saj so občinski sveti treh občin (Občine Brda, Divača in Miren Kostanjevica) v mesecu marcu 2013 izglasovali pooblastilo županom, da podpišejo pristopni obrazec. Sodelujoče občine so, poleg občine Idrija, prve primorske občine, ki so se odločile pridružiti evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih.

Vključitev občin Šempeter-Vrtojba in Pivka v projekt Alterenergy

GOLEA je, kot slovenski partner projekta, konec februarja 2014, objavila 2. povabilo za predložitev ponudb za sodelovanje primorskih občin v projektu. Na tej podlagi sta bili povabljeni k sodelovanju še dve občini in sicer Šempeter-Vrtojba in Pivka, ki ležita znotraj slovenskega upravičenega območja Jadranskega čezmejnega programa IPA in ki imata manj kot 10.000 prebivalcev, kar je bil osnovni pogoj za vključitev v projekt.

Prikaži več

Na nivoju že izbranih pilotnih občin (Brda, Miren Kostanjevica in Divača), ki so bile na podlagi 1. povabila vključene v projekt Alterenergy, je bilo do danes izvedeno večje število aktivnosti, ki prispevajo k slovenski energetski zakonodaji, izoblikovanju učinkovitih modelov upravljanja z energijo na nivoju občin, spodbujanju investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije ter k širjenju in poglabljanju znanj na tem področju.

Za izbrani občini Šempeter Vrtojba in Pivka, ki sta se marca 2014 vključili v delovni sklop št. 4, aktivnost 4.4., bosta izvedeni naslednji aktivnosti:

 • podpora pri pripravi dokumentacije in izpeljavi postopkov za pristop h Konvenciji županov,
 • izdelava dokumenta SEAP-a (akcijskega načrta za trajnostno energetiko).

V okviru aktivnosti pristopa h Konvenciji Županov je 24. 4. 2014 župan Občine Šempeter Vrtojba podpisal pristopni obrazec in tako se je občina pridružila evropskemu gibanju, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih.

Prikaži manj

Novice

 • Trajnostna mobilnost – nagradna igra

  Leta 2016 je Agencija GOLEA v sklopu EU projekta Alterenergy pridobila štiri polnilne postaje za električna vozila in štirinajst električnih koles. Za namene zagotavljanja promocije trajnostne mobilnosti v času trajanja projekta kot tudi po zaključku projekta je električna kolesa predala v uporabo pilotnim občinam (občini Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Divača in Pivka), za zagotavljanje izvajanja storitve polnjenja […]

  Preberi več
 • Delavnice učinkovite rabe energije 2014

  V aprilu in maju 2014 izvajamo Delavnice učinkovite rabe energije z ekoSpodbudami, ekoKrediti in druge možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: o javnih razpisih za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti. Urnik delavnic po lokacijah objavljamo v koledarju.

  Preberi več
 • Srečanje partnerjev projekta Alterenergy v Vidmu v Italiji

  Na srečanju partnerjev projekta Alterenergy, ki je 4. in 5. februarja 2014 potekalo v Vidmu v Italiji, je vodilni partner Dežela Puglia, v sodelovanju z Agencijo ARTI, predstavil dosežene rezultate projekta po posameznih delovnih sklopih: WP 2: organiziranih je bilo 36 dogodkov, ki se jih je udeležilo 6.213 obiskovalcev, projekt je bil predstavljen na 14-ih mednarodnih dogodkih, […]

  Preberi več
 • Sestanek v Bariju, feb. 2013

  3. srečanje v Bariju, 18. in 19. februarja 2013 Na tretjem srečanju partnerjev projekta Alterenergy, ki je potekal 18. in 19. februarja 2013 so se v Bariju v Italiji, zbrali partnerji iz osmih držav: Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije, Črne Gore in Grčije. Dogodek v Bariju je organizirala Regija Puglia, v sodelovanju […]

  Preberi več

Osnovne informacije

Program: IPA Adriatic
Trajanje projekta: sept. 2011 – sept. 2016
Vrednost projekta: 12,50 mio EUR

Vodja projekta

Vanja Cencič

05 / 393 24 60

Promocijski video

Viri financiranja